PDC  4,30  0,00%         PFL  0,80  0,00%         PGS  33,50  -0,30%         PHH  12,40  0,00%         PSI  3,10  3,33%         PVA  0,70  0,00%         PVC  7,00  1,45%         PVE  2,60  0,00%         PVG  7,70  0,00%         PVI  36,80  -0,27%         PVL  1,90  0,00%         PVR  1,20  0,00%         PVS  23,40  0,86%         PVV  0,70  16,67%         PVX  1,10  0,00%         DPM  15,65  -2,80%         PET  7,70  0,13%         PGD  37,80  0,00%         PTL  3,72  4,79%         PVD  19,20  1,86%         PVF  4,20  0,00%         PVT  16,35  0,93%         PXI  2,21  -3,91%         PXM  0,20  0,00%         PXS  4,90  1,03%         PXT  1,39  0,00%         NT2  26,90  -0,37%         PCT  5,30  0,00%         POV  7,90  0,00%         PSB  3,00  0,00%         PSP  6,40  6,67%         PTT  3,90  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  6,30  -3,08%         PCG  10,30  0,00%         PPS  7,00  6,06%         PXA  2,10  0,00%         PSG  0,30  0,00%         PPE  10,50  0,00%         CNG  22,70  -0,44%         GAS  104,70  1,16%         
Cập Nhật Lúc: 26/06/2019 3:11:06 CH
VN-Index 959,13 -1,00 / -0,10%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 23,40 +0,20/+0,86% 2.941K
PVX 1,10 0,00/0,00% 908K
PVC 7,00 +0,10/+1,45% 142K
PVI 36,80 -0,10/-0,27% 50K
PVG 7,70 0,00/0,00% 42K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết