PDC  5,00  -9,09%         PFL  0,80  0,00%         PGS  35,00  6,06%         PHH  13,20  0,00%         PSI  3,50  6,06%         PVA  0,50  0,00%         PVC  6,70  9,84%         PVE  4,00  0,00%         PVG  8,50  6,25%         PVI  32,80  -0,61%         PVL  1,80  5,88%         PVR  1,60  0,00%         PVS  19,70  3,14%         PVV  0,60  0,00%         PVX  0,90  -10,00%         DPM  23,45  3,76%         PET  8,69  -0,11%         PGD  36,40  -2,93%         PTL  2,69  0,37%         PVD  17,15  4,57%         PVF  4,20  0,00%         PVT  17,50  0,86%         PXI  2,34  0,43%         PXM  0,40  0,00%         PXS  4,22  6,03%         PXT  1,53  0,00%         NT2  29,40  1,20%         PCT  8,60  0,00%         POV  8,80  0,00%         PSB  3,30  0,00%         PSP  5,90  0,00%         PTT  3,00  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  3,10  0,00%         PCG  18,10  0,00%         PPS  7,30  0,00%         PXA  1,50  0,00%         PSG  0,20  0,00%         PPE  10,50  0,00%         CNG  26,00  0,00%         GAS  93,00  2,20%         
Cập Nhật Lúc: 13/02/2019 3:09:56 CH
VN-Index 945,25 +7,71 / +0,82%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 19,70 +0,60/+3,14% 5.152K
PVX 0,90 -0,10/-10,00% 342K
PVC 6,70 +0,60/+9,84% 182K
PVG 8,50 +0,50/+6,25% 65K
PGS 35,00 +2,00/+6,06% 61K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết