PDC  6,20  0,00%         PFL  0,80  0,00%         PGS  30,90  3,00%         PHH  12,70  12,39%         PSI  3,30  0,00%         PVA  0,40  -20,00%         PVC  6,40  0,00%         PVE  5,20  6,12%         PVG  8,10  -1,22%         PVI  32,00  -0,93%         PVL  1,80  0,00%         PVR  1,30  -13,33%         PVS  20,30  -0,98%         PVV  0,60  20,00%         PVX  1,10  0,00%         DPM  21,40  2,64%         PET  8,73  0,00%         PGD  37,60  0,00%         PTL  2,85  0,35%         PVD  17,20  -0,58%         PVF  4,20  0,00%         PVT  16,40  2,50%         PXI  2,60  -0,76%         PXM  0,40  33,33%         PXS  5,28  1,54%         PXT  1,75  1,16%         NT2  26,15  0,00%         PCT  9,50  0,00%         POV  8,50  0,00%         PSB  3,30  -2,94%         PSP  6,10  0,00%         PTT  7,60  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  3,20  0,00%         PCG  22,30  0,00%         PPS  7,50  0,00%         PXA  1,60  0,00%         PSG  0,30  0,00%         PPE  10,50  0,00%         CNG  26,00  0,00%         GAS  95,80  -1,34%         
Cập Nhật Lúc: 14/12/2018 3:10:39 CH
VN-Index 952,04 -8,21 / -0,85%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,30 -0,20/-0,98% 3.743K
PVX 1,10 0,00/0,00% 233K
PGS 30,90 +0,90/+3,00% 206K
PVI 32,00 -0,30/-0,93% 145K
PVC 6,40 0,00/0,00% 30K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết