PDC  5,60  0,00%         PFL  1,00  0,00%         PGS  34,00  0,00%         PHH  11,90  0,00%         PSI  2,70  0,00%         PVA  0,50  0,00%         PVC  7,10  0,00%         PVE  2,50  0,00%         PVG  7,50  0,00%         PVI  36,60  0,27%         PVL  1,90  -5,00%         PVR  1,30  0,00%         PVS  24,20  2,54%         PVV  0,70  16,67%         PVX  1,00  -9,09%         DPM  15,65  0,97%         PET  7,78  -0,13%         PGD  33,60  -1,75%         PTL  3,45  -6,76%         PVD  18,80  1,90%         PVF  4,20  0,00%         PVT  17,20  -0,58%         PXI  2,25  0,00%         PXM  0,30  0,00%         PXS  5,09  1,19%         PXT  1,24  -4,62%         NT2  26,90  0,00%         PCT  5,80  9,43%         POV  5,70  0,00%         PSB  3,00  0,00%         PSP  6,10  1,67%         PTT  3,60  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  5,50  -1,79%         PCG  10,80  9,09%         PPS  7,00  0,00%         PXA  2,00  0,00%         PSG  0,30  0,00%         PPE  10,50  0,00%         CNG  23,55  1,95%         GAS  105,80  1,34%         
Cập Nhật Lúc: 10/07/2019 3:07:16 CH
VN-Index 973,65 +4,60 / +0,47%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 24,20 +0,60/+2,54% 5.683K
PVX 1,00 -0,10/-9,09% 407K
PVC 7,10 0,00/0,00% 199K
PVI 36,60 +0,10/+0,27% 34K
PCG 10,80 +0,90/+9,09% 9K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết