PDC  5,60  0,00%         PFL  0,70  0,00%         PGS  33,00  -0,30%         PHH  10,70  0,00%         PSI  3,30  0,00%         PVA  0,40  0,00%         PVC  6,10  0,00%         PVE  4,20  0,00%         PVG  8,50  -2,30%         PVI  33,90  4,31%         PVL  2,00  -4,76%         PVR  1,60  0,00%         PVS  17,80  -1,11%         PVV  0,50  0,00%         PVX  1,00  0,00%         DPM  22,75  2,94%         PET  8,06  0,00%         PGD  36,45  0,00%         PTL  2,78  1,09%         PVD  15,50  0,32%         PVF  4,20  0,00%         PVT  16,45  -0,30%         PXI  2,50  -1,57%         PXM  0,30  0,00%         PXS  4,70  -3,29%         PXT  1,54  2,67%         NT2  27,50  -2,48%         PCT  9,50  0,00%         POV  8,00  0,00%         PSB  3,30  -5,71%         PSP  5,70  0,00%         PTT  8,50  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  2,80  -3,45%         PCG  20,10  0,00%         PPS  7,10  0,00%         PXA  1,60  0,00%         PSG  0,30  0,00%         PPE  10,50  0,00%         CNG  26,00  0,00%         GAS  89,00  -1,77%         
Cập Nhật Lúc: 17/01/2019 3:09:36 CH
VN-Index 901,89 -6,81 / -0,75%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 17,80 -0,20/-1,11% 1.026K
PVX 1,00 0,00/0,00% 222K
PGS 33,00 -0,10/-0,30% 204K
PVI 33,90 +1,40/+4,31% 100K
PVC 6,10 0,00/0,00% 27K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết