Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Download biểu mẫu

 1. Hướng dẫn nộp tiền chuyển khoản vào tài khoản (Tải về)
 2. Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến trên App PSI Mobile (Tải về)
 3. Hướng dẫn mở tài khoản trực tuyến trên web PSI Online Trading (Tải về)
 4. Hợp đồng mở tài khoản – Cá nhân trong nước (Tải về)
 5. Hợp đồng mở tài khoản – Tổ chức trong nước (Tải về)
 6. Hợp đồng mở tài khoản – Cá nhân nước ngoài (Tải về)
 7. Hợp đồng mở tài khoản – Tổ chức nước ngoài (Tải về)
 8. Phiếu Đề nghị thay đổi thông tin – Cá nhân trong nước (Tải về)
 9. Phiếu Đề nghị thay đổi thông tin – Tổ chức trong nước (Tải về)
 10. Phiếu Đề nghị thay đổi thông tin – Cá nhân nước ngoài (Tải về)
 11. Phiếu Đề nghị thay đổi thông tin – Tổ chức nước ngoài (Tải về)
 12. Ủy quyền giao dịch - Cá nhân (Tải về)
 13. Ủy quyền giao dịch - Tổ chức (Tải về)
 14. Ủy quyền giao dịch Cá nhân cho PSI (Tải về)
 15. Ủy quyền giao dịch Tổ chức cho PSI (Tải về)
 16. Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho cá nhân nước ngoài (Tải về)
 17. Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho tổ chức nước ngoài (Tải về)
 18. Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Tải về)
 19. Phiếu rút lưu ký chứng khoán (Tải về)
 20. Đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm (Tải về)
 21. Giấy đề nghị tất toán tài khoản (Tải về)
 22. Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán (Tải về)
 23. Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán (Tải về)