Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Quy định bảo mật

Quy Định Quyền Riêng tư trình việc PSI xử lý thông tin nhận dạng cá nhân thu thập được quý vị bạn đăng ký quyền sử dụng và khai thác nội dung, và trao đổi thông tin tại website http://psi.vn và các ứng dụng liên quan, hoặc khi sử dụng các dịch vụ thông tin cung cấp qua website PSI. Quy định này cũng trình bày việc xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh cung cấp cho PSI.

Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà PSI không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những cá nhân không phải là nhân viên PSI hoặc không do PSI quản lý.

Thu thập và sử dụng thông tin

 • PSI thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi quý vị đăng ký quyền truy cập nội dung thông tin trên website PSI, sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm thông tin cung cấp trên website PSI. PSI cũng có thể nhận các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp;
 • Khi quý vị đăng ký quyền truy cập nội dung trên website PSI, PSI yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính, mã bưu chính, nghề nghiệp, ngành nghề, và các sở thích cá nhân, số điện thoại Di động. Sau khi quý vị đã xác nhận thông tin cá nhân và khẳng định nguyện vọng truy cập thông tin tại website PSI và đăng nhập vào các dịch vụ thông tin, PSI sẽ biết danh tính của quý vị;
 • PSI cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của PSI từ cửa sổ trình duyệt của quý vị, trong đó bao gồm địa chỉ IP, thông tin về tập tin cookie và trang web quý vị đă yêu cầu, thông tin về thiết bị di động của quý vị;
 • PSI sử dụng các thông tin cho mục đích hoàn thiện các chương trình ứng dụng và nội dung đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quý vị đối với sản phẩm thông tin và các dịch vụ khác của PSI.

Tiết lộ và chia sẻ thông tin

 • PSI sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho bất kỳ người nào khác.
 • PSI sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về quý vị cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
  • Được quý vị đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;
  • Cần tiết lộ thông tin của quý vị để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý vị yêu cầu;
  • Cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho PSI để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho quý vị. (Trừ khi PSI thông báo cho quý vị biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà PSI cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp PSI và quý vị);
  • Tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý;
  • Nhận thấy các hành động của quý vị trên website là vi phạm Điều khoản Sử dụng, hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của PSI đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Tập tin cookie

 • PSI có thể thiết lập và truy cập các tập tin cookie trên máy tính của quý vị;
 • PSI cho phép các công ty khác, là những công ty đang cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng thông tin cho website PSI , truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của quý vị. Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các quy định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải quy định này;
 • PSI sử dụng các cảnh báo trên website PSI để truy cập các tập tin cookie của chúng tôi trong phạm vi mạng lưới website PSI và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm thông tin của PSI.

Việc quý vị có thể sửa đổi và xóa thông tin trương mục và các lựa chọn ưu tiên

 • Quý vị có quyền sửa đổi thông tin thành viên của mình và các lựa chọn ưu tiên vào bất kỳ lúc nào, trong đó bao gồm cả việc quý vị có muốn chúng tôi liên lạc với quý vị về dịch vụ gia tăng và thông tin đặc biệt hay không;
 • Quý vị có quyền tạm ngừng sử dụng các dịch vụ thông tin cung cấp trên website PSI bằng cách tới trang Tạm ngừng sử dụng, xác nhận lại mật khẩu của bạn một lần nữa và xác nhận rằng bạn muốn tạm ngừng sử dụng.

Bảo mật

 • Thông Tin thành viên của quý vị được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm sự riêng tư và an toàn cho quý vị;
 • Trong một số trường hợp, PSI sử dụng hệ thống mă hóa SSL theo tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ các dữ liệu được truyền đi.

Những thay đổi về Quy định Quyền Riêng tư

 • PSI có thể sửa đổi quy định này. Nếu có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, PSI thông báo cho quý vị bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên website PSI. Quý vị đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho quý vị về những thay đổi nói trên;
 • Quý vị đồng ý rằng nếu tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm thông tin của PSI sau khi có sự sửa đổi đó, có nghĩa là quý vị chấp nhận và đồng ý tuân theo quy định được sửa đổi.