Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Giới thiệu chung

Hội đồng Quản trị

avatar
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
avatar
Ông Trịnh Thế Phương
Ủy viên Hội Đồng Quản Trị
avatar
Ông Trần Tuấn Anh
Ủy viên Hội Đồng Quản Trị
avatar
Bà Hồ Việt Hà
Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm soát

avatar
Ông Nguyễn Văn Nhiệm
Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Điều hành

avatar
Bà Phan Quỳnh Nga
Phó Giám đốc Phụ trách Công ty
avatar
Ông Nguyễn Mạnh Cường
Phó Giám Đốc Công Ty
avatar
Bà Vũ Thị Trà My
Kế toán trưởng
avatar
Ông Trần Anh Tuấn
Giám đốc Trung Tâm Phân Tích
avatar
Bà Lê Thị Hồng Tâm
Phó Giám đốc Khối Tư vấn
avatar
Bà Lưu Thị Việt Hà
Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán
avatar
Bà Đào Thị Phước
Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
avatar
Ông Tống Minh Tuấn
Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh
avatar
Bà Phạm Thị Hải Vân
Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu