Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã SGT

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã SGT

1 năm trước ・ 15/09/2022

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã SGT: Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng:     26/09/2022

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 74.001.604 cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1
+ Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền)
+ Thực hiện: 1:1 (01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ phát hành 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu làm tròn và cổ phiếu lẻ.
+  Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
o     Số lượng cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được: (i) HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác trong nước do HĐQT quyết định bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán; hoặc (ii) được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành theo quyết định của HĐQT.
o     Sổ cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu được phân phối cho các nhà đầu tư có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
o     Đối với số cổ phiếu không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu: Công ty không thực hiện phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu sẽ được hưởng 105 quyền mua, Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: 105x1=105 cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+  Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 19/10/2022.
+  Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định, nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
+  Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư trong nước để đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+  Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 24/10/2022.
+  Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

     Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán.
-     Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+  Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Công Nghệ – Viễn Thông Sài Gòn
+  Số tài khoản: 110611236868
+  Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 4 TP. Hồ Chí Minh.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame