Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã IJC

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã IJC

1 tháng trước ・ 20/02/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã IJC: Công ty CP Phát triển hạ tầng Kỹ Thuật như sau:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 125.916.254 cổ phiếu
-  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
-  Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền mua được mua 50 cổ phiếu mới).
-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu chào bán sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày thực hiện quyền, cổ đông A có 19 cổ phiếu sẽ được nhận 19 quyền mua, tương ứng với việc được mua 9,5 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được quyền mua là 9 cổ phiếu, phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) là số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chào bán tiếp toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu mua thêm), với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu.
Việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác sẽ tuân thủ theo các quy định:
·     Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau.”
·     Việc xử lý cổ phiếu không bán hết, Công ty sẽ chỉ phân phối cho các cổ đông/nhà đầu tư trong nước khác, không phân phối cho các cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài;
·     Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.
Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết được chào bán tiếp cho các đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 20/03/2024.
+ Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng duy nhất một (01) lần (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba). 
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 05/03/2024 đến ngày 25/03/2024.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
+ Số TK: 65010005313394
+ Nơi mở TK: BIDV Chi nhánh Bình Dương

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame