Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã YTC

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã YTC

1 tháng trước ・ 11/04/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã YTC: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 6.468.000 cổ phiếu
-     Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
-     Tỷ lệ thực hiện: 100:210 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 210 cổ phiếu mới).
-     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại chưa không đặt mua hết để xử lý.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.115 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:210; số lượng cổ phiếu cổ đông A được quyền mua thêm trong đợt chào bán này là: (1.115 x 210)/100 = 2.341,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì số lượng cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 2.341 cổ phiếu.
+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán (6.468.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có)): Hội đồng quản trị được quyền phân phối số cổ phiếu không đặt mua hết cho cổ đông YTECO hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện đã chào bán cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn danh sách nhà đầu tư và quyết định số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết được phân bổ cho từng nhà  đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
*     Cán bộ nhân viên của YTECO.
*     Hoặc tổ chức, cá nhân khác có năng lực tài chính (không giới hạn cổ đông YTECO).
Trường hợp sau khi Hội đồng quản trị xử lý như trên mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại này với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.
-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+     Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 15/05/2024.
+     Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
-     Quy định về chứng khoán đặt mua:
+     Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/04/2024 đến ngày 31/05/2024.
+     Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:
*     Trụ sở Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; hoặc:
*     Địa chỉ nhận thư/giao dịch: 76 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
-     Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
+ Số TK : 1040137905
+ Nơi mở TK : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame