Hotline 0243 9872 888 Đăng ký Tài khoản

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TIN

Thông báo từ PSI về việc thực hiện quyền mua mã TIN

2 tuần trước ・ 26/06/2024

Kính gửi: Quý khách hàng

PSI xin thông báo về việc thực hiện quyền mua mã VND: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2024

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 21.041.164 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 100:30 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 30 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ bị hủy bỏ;
Ví dụ: Giả định rằng, theo danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 215 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền, số quyền mua cổ đông A được hưởng là 215 quyền mua, theo đó cổ đông A sẽ có quyền được mua thêm số cổ phiếu tương ứng là: 215x30:100=64,5 cổ phiếu. Áp dụng theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 64 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
·     Giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
·     Đối tượng và phương thức phân phối: Đại hội đổng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định việc phân phối cho các nhà đầu tư khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết/Quyết định kết thúc đợt chào bán, thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.
·     Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư) theo quy định.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
       + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/07/2024 đến ngày 12/08/2024.
       + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
       + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/07/2024 đến ngày 16/08/2024.
       + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

+  Đối  với chứng khoán lưu ký tại PSI: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của PSI trên toàn quốc.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt – Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Văn phòng Hội đồng quản trị.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt
+ Số TK: 0043333898989
+ Mở tại: Ngân hàng TMCP Bản Việt – chi nhánh Hà Nội.

Tin tức liên quan

Xem tất cả

Bạn cần tư vấn bởi chuyên gia?

Họ và tên không hợp lệ!
Số điện thoại không hợp lệ!
img-brand-mark-flame