DPM  29,70  -1,66%         GAS  68,00  3,03%         GSP  12,00  0,84%         NT2  11,60  -0,85%         PCG  9,30  5,68%         PCT  6,10  0,00%         PET  20,00  -1,48%         PFL  4,30  4,88%         PGD  31,50  0,32%         PGS  39,00  2,63%         POV  8,60  3,61%         PPE  4,00  -2,44%         PPS  10,90  0,00%         PSB  7,10  7,58%         PSD  48,90  -1,21%         PSI  7,70  0,00%         PSP  10,00  0,00%         PTL  3,10  0,00%         PTT  6,90  0,00%         PVC  38,60  4,89%         PVD  61,00  4,27%         PVE  15,70  1,29%         PVG  13,60  1,49%         PVI  18,70  1,08%         PVR  4,40  2,33%         PVS  42,00  2,44%         PVT  15,00  0,00%         PVX  6,30  5,00%         PXI  8,00  1,27%         PXM  2,10  5,00%         PXS  22,00  1,85%         PXT  4,70  -2,08%         
Cập Nhật Lúc: 19/12/2014 3:01:47 CH
VN-Index 523,09 -5,36 / -1,01%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 42,00 +1,00/+2,44% 9.501K
PVX 6,30 +0,30/+5,00% 8.723K
PVC 38,60 +1,80/+4,89% 2.036K
PFL 4,30 +0,20/+4,88% 997K
PVE 15,70 +0,20/+1,29% 649K
Xem Thêm
Liên kết