DPM  30,80  2,67%         GAS  38,80  -2,76%         GSP  12,90  0,78%         NT2  22,20  -3,90%         PCG  4,80  0,00%         PCT  9,50  0,00%         PET  15,10  0,00%         PFL  1,30  8,33%         PGD  35,50  1,43%         PGS  19,00  6,15%         POV  8,50  0,00%         PPE  11,40  -9,52%         PPS  10,70  -9,32%         PSB  6,40  0,00%         PSD  26,90  1,13%         PSI  7,40  0,00%         PSP  8,30  -3,49%         PTL  1,80  -5,26%         PTT  3,90  -13,33%         PVC  17,20  2,99%         PVD  31,50  2,27%         PVE  8,00  1,27%         PVG  8,50  0,00%         PVI  17,50  0,00%         PVR  3,10  0,00%         PVS  19,00  4,40%         PVT  9,80  -2,97%         PVX  2,90  -3,33%         PXI  6,50  -2,99%         PXM  0,90  12,50%         PXS  13,60  -0,73%         PXT  3,40  3,03%         
Cập Nhật Lúc: 04/09/2015 3:02:00 CH
VN-Index 556,81 +2,51 / +0,45%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,90 -0,10/-3,33% 2.424K
PVS 19,00 +0,80/+4,40% 2.297K
PVC 17,20 +0,50/+2,99% 1.259K
PGS 19,00 +1,10/+6,15% 298K
PVI 17,50 0,00/0,00% 176K
Xem Thêm
Liên kết