DPM  28,00  -0,71%         GAS  67,20  0,00%         GSP  12,70  0,00%         NT2  34,40  0,00%         PCG  5,20  8,33%         PCT  8,50  3,66%         PET  10,85  -1,36%         PFL  1,20  9,09%         PGD  42,00  -1,98%         PGS  16,40  -0,61%         POV  9,70  0,00%         PPE  11,70  0,86%         PPS  11,40  0,00%         PSB  3,10  0,00%         PSD  17,80  -6,81%         PSI  8,30  -9,78%         PSP  9,20  0,00%         PTL  2,47  -0,80%         PTT  5,70  0,00%         PVC  8,40  0,00%         PVD  21,50  -0,92%         PVE  6,30  -3,08%         PVG  7,30  4,29%         PVI  25,00  0,00%         PVR  2,40  0,00%         PVS  17,60  -0,56%         PVT  12,15  -1,62%         PVX  2,60  0,00%         PXI  4,26  0,00%         PXM  0,40  33,33%         PXS  10,75  0,47%         PXT  5,20  -1,70%         
Cập Nhật Lúc: 09/12/2016 3:01:29 CH
VN-Index 663,07 +4,18 / +0,63%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,60 0,00/0,00% 808K
PVS 17,60 -0,10/-0,56% 769K
PVI 25,00 0,00/0,00% 179K
PGS 16,40 -0,10/-0,61% 162K
PVC 8,40 0,00/0,00% 34K
Xem Thêm
Liên kết