DPM  23,90  0,21%         GAS  57,40  1,23%         GSP  11,30  0,44%         NT2  28,80  -0,35%         PCG  6,40  -9,86%         PCT  8,40  5,00%         PET  10,30  0,00%         PFL  1,10  0,00%         PGD  39,50  1,28%         PGS  16,00  -0,62%         POV  10,00  0,00%         PPE  11,90  0,00%         PPS  11,00  0,00%         PSB  3,70  0,00%         PSD  17,80  -1,11%         PSI  6,00  -3,23%         PSP  8,20  2,50%         PTL  2,49  -1,97%         PTT  8,20  0,00%         PVC  8,00  0,00%         PVD  20,40  -2,16%         PVE  6,10  0,00%         PVG  7,20  0,00%         PVI  25,60  0,39%         PVR  2,50  0,00%         PVS  16,80  -0,59%         PVT  12,05  -0,41%         PVX  2,30  0,00%         PXI  3,50  0,57%         PXM  0,30  0,00%         PXS  9,90  -1,00%         PXT  4,40  -0,90%         
Cập Nhật Lúc: 18/01/2017 3:01:24 CH
VN-Index 683,28 -1,43 / -0,21%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 16,80 -0,10/-0,59% 531K
PVX 2,30 0,00/0,00% 209K
PVC 8,00 0,00/0,00% 199K
PGS 16,00 -0,10/-0,62% 125K
PVG 7,20 0,00/0,00% 102K
Xem Thêm
Liên kết