DPM  24,10  -0,21%         GAS  54,50  2,44%         GSP  12,00  0,42%         NT2  32,40  0,31%         PCG  8,50  0,00%         PCT  9,50  0,00%         PET  10,65  -0,47%         PFL  1,60  0,00%         PGD  39,40  -0,25%         PGS  17,60  0,57%         POV  9,70  -1,02%         PPE  12,60  0,80%         PPS  12,00  0,00%         PSB  4,70  -2,08%         PSD  17,40  0,00%         PSI  5,90  0,00%         PSP  7,50  0,00%         PTL  2,57  -0,39%         PTT  5,00  0,00%         PVC  8,00  0,00%         PVD  20,50  0,49%         PVE  7,20  -2,70%         PVG  7,00  0,00%         PVI  24,70  1,23%         PVR  2,80  0,00%         PVS  17,80  1,14%         PVT  12,60  -0,79%         PVX  2,20  -4,35%         PXI  2,99  1,01%         PXM  0,40  33,33%         PXS  10,25  -0,49%         PXT  4,17  -0,71%         
Cập Nhật Lúc: 24/03/2017 3:00:00 CH
VN-Index 722,14 +2,58 / +0,36%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,20 -0,10/-4,35% 1.062K
PVS 17,80 +0,20/+1,14% 805K
PGS 17,60 +0,10/+0,57% 512K
PVG 7,00 0,00/0,00% 123K
PVC 8,00 0,00/0,00% 106K
Xem Thêm
Liên kết