DPM  24,35  -0,81%         GAS  61,70  -2,06%         GSP  12,10  -3,20%         NT2  31,75  -0,16%         PCG  6,40  0,00%         PCT  8,80  -8,33%         PET  11,00  -0,90%         PFL  1,20  -7,69%         PGD  39,00  0,00%         PGS  18,80  3,87%         POV  9,90  0,00%         PPE  12,40  0,81%         PPS  11,50  -4,17%         PSB  5,10  2,00%         PSD  18,50  0,00%         PSI  6,80  0,00%         PSP  7,70  6,94%         PTL  2,52  -1,18%         PTT  8,00  0,00%         PVC  9,20  1,10%         PVD  23,05  0,88%         PVE  6,70  -1,47%         PVG  7,50  1,35%         PVI  25,10  0,00%         PVR  2,40  0,00%         PVS  19,00  0,00%         PVT  12,90  -2,27%         PVX  2,40  0,00%         PXI  3,00  0,00%         PXM  0,40  33,33%         PXS  11,20  0,00%         PXT  4,18  -0,48%         
Cập Nhật Lúc: 24/02/2017 3:01:11 CH
VN-Index 714,47 -2,40 / -0,33%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,40 0,00/0,00% 1.798K
PVS 19,00 0,00/0,00% 1.490K
PGS 18,80 +0,70/+3,87% 1.395K
PVC 9,20 +0,10/+1,10% 122K
PCT 8,80 -0,80/-8,33% 55K
Xem Thêm
Liên kết