DPM  27,95  -1,24%         GAS  68,80  -0,29%         GSP  13,30  0,00%         NT2  34,90  -0,29%         PCG  4,40  0,00%         PCT  9,30  0,00%         PET  11,35  -1,30%         PFL  1,20  -7,69%         PGD  44,40  0,00%         PGS  17,30  -1,14%         POV  9,10  0,00%         PPE  11,30  0,00%         PPS  10,70  -0,93%         PSB  3,00  0,00%         PSD  20,00  -4,31%         PSI  7,50  7,14%         PSP  9,30  3,33%         PTL  2,40  -2,04%         PTT  4,50  0,00%         PVC  9,80  -1,01%         PVD  26,35  -0,19%         PVE  7,30  7,35%         PVG  7,40  -1,33%         PVI  24,70  -1,20%         PVR  2,40  0,00%         PVS  20,50  -0,49%         PVT  13,70  -1,44%         PVX  2,90  0,00%         PXI  4,24  -0,24%         PXM  0,40  0,00%         PXS  12,00  -1,64%         PXT  5,40  1,89%         
Cập Nhật Lúc: 24/10/2016 2:00:40 CH
VN-Index 680,42 -4,41 / -0,64%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,90 0,00/0,00% 1.443K
PVS 20,50 -0,10/-0,49% 347K
PGS 17,30 -0,20/-1,14% 138K
PVI 24,70 -0,30/-1,20% 86K
PVG 7,40 -0,10/-1,33% 34K
Xem Thêm
Liên kết