DPM  31,50  -0,63%         GAS  59,00  -0,84%         GSP  13,10  0,77%         NT2  25,30  2,02%         PCG  6,40  0,00%         PCT  8,10  0,00%         PET  18,20  0,00%         PFL  1,60  6,67%         PGD  37,10  -1,59%         PGS  20,20  -0,98%         POV  8,40  0,00%         PPE  8,30  9,21%         PPS  12,30  0,00%         PSB  6,20  1,64%         PSD  49,90  -0,20%         PSI  7,00  0,00%         PSP  10,40  0,00%         PTL  2,30  0,00%         PTT  3,90  8,33%         PVC  23,50  -2,08%         PVD  43,90  -0,90%         PVE  10,20  -2,86%         PVG  9,60  1,05%         PVI  19,00  -0,52%         PVR  3,60  2,86%         PVS  26,00  -1,89%         PVT  12,90  0,00%         PVX  4,40  -2,22%         PXI  8,10  -1,22%         PXM  1,40  0,00%         PXS  20,80  -1,89%         PXT  3,70  2,78%         
Cập Nhật Lúc: 31/07/2015 3:01:50 CH
VN-Index 621,06 -5,51 / -0,88%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 4,40 -0,10/-2,22% 1.726K
PVS 26,00 -0,50/-1,89% 814K
PVG 9,60 +0,10/+1,05% 401K
PVC 23,50 -0,50/-2,08% 321K
PGS 20,20 -0,20/-0,98% 123K
Xem Thêm
Liên kết