DPM  22,70  0,89%         GAS  57,00  -1,21%         GSP  13,10  -0,38%         NT2  29,50  0,00%         PCG  8,20  9,33%         PCT  9,00  0,00%         PET  11,40  -1,30%         PFL  1,70  6,25%         PGD  51,80  0,19%         PGS  17,40  -0,57%         POV  13,40  0,00%         PPE  13,30  0,76%         PPS  11,80  0,00%         PSB  6,60  0,00%         PSD  17,00  -0,58%         PSI  4,50  0,00%         PSP  7,10  -4,05%         PTL  3,03  5,57%         PTT  3,50  0,00%         PVC  7,50  0,00%         PVD  13,00  -2,62%         PVE  6,90  -1,43%         PVG  6,90  0,00%         PVI  34,20  0,00%         PVR  3,90  0,00%         PVS  16,50  -0,60%         PVT  14,35  1,41%         PVX  2,00  0,00%         PXI  2,85  6,74%         PXM  0,40  0,00%         PXS  9,79  -1,01%         PXT  3,17  -3,94%         
Cập Nhật Lúc: 22/06/2017 3:01:39 CH
VN-Index 766,30 -1,11 / -0,14%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVI 34,20 0,00/0,00% 1.355K
PVS 16,50 -0,10/-0,60% 805K
PVX 2,00 0,00/0,00% 547K
PVC 7,50 0,00/0,00% 33K
PGS 17,40 -0,10/-0,57% 27K
Xem Thêm
Liên kết