DPM  22,85  0,00%         GAS  130,90  -2,17%         GSP  13,80  0,36%         NT2  31,00  0,00%         PCG  10,80  0,00%         PCT  8,80  0,00%         PET  10,70  0,00%         PFL  1,30  0,00%         PGD  39,00  1,43%         PGS  33,50  0,00%         POV  9,50  0,00%         PPE  13,00  -0,76%         PPS  9,00  0,00%         PSB  3,90  0,00%         PSD  16,00  0,00%         PSI  4,10  0,00%         PSP  7,40  0,00%         PTL  3,70  0,00%         PTT  6,90  0,00%         PVC  9,60  0,00%         PVD  22,30  -1,55%         PVE  7,40  -1,33%         PVG  10,70  -0,93%         PVI  41,50  1,47%         PVR  2,50  -13,79%         PVS  26,30  0,38%         PVT  20,50  0,00%         PVX  2,20  0,00%         PXI  2,10  0,00%         PXM  0,30  -25,00%         PXS  7,67  -0,52%         PXT  3,81  -2,31%         
Cập Nhật Lúc: 23/03/2018 3:01:55 CH
VN-Index 1.153,59 -18,77 / -1,60%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 26,30 +0,10/+0,38% 12.388K
PVX 2,20 0,00/0,00% 1.854K
PVI 41,50 +0,60/+1,47% 1.510K
PVC 9,60 0,00/0,00% 203K
PVE 7,40 -0,10/-1,33% 150K
Xem Thêm
Liên kết