DPM  29,80  -0,33%         GAS  63,50  0,79%         GSP  12,70  0,00%         NT2  23,10  0,00%         PCG  6,40  0,00%         PCT  8,10  0,00%         PET  17,90  -1,10%         PFL  1,60  6,67%         PGD  33,90  2,73%         PGS  20,20  -0,98%         POV  8,40  0,00%         PPE  8,30  9,21%         PPS  12,30  0,00%         PSB  6,20  1,64%         PSD  49,90  -0,20%         PSI  7,00  0,00%         PSP  10,40  0,00%         PTL  2,40  -4,00%         PTT  3,90  8,33%         PVC  23,50  -2,08%         PVD  54,50  0,93%         PVE  10,20  -2,86%         PVG  9,60  1,05%         PVI  19,00  -0,52%         PVR  3,60  2,86%         PVS  26,00  -1,89%         PVT  12,70  4,10%         PVX  4,40  -2,22%         PXI  8,40  0,00%         PXM  1,40  0,00%         PXS  23,40  0,43%         PXT  4,60  -2,13%         
Cập Nhật Lúc: 03/07/2015 3:01:33 CH
VN-Index 616,43 +10,73 / +1,77%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 4,40 -0,10/-2,22% 1.726K
PVS 26,00 -0,50/-1,89% 814K
PVG 9,60 +0,10/+1,05% 401K
PVC 23,50 -0,50/-2,08% 321K
PGS 20,20 -0,20/-0,98% 123K
Xem Thêm
Liên kết