DPM  31,90  -0,62%         GAS  114,00  0,00%         GSP  11,70  -4,10%         NT2  7,70  0,00%         PCG  8,40  0,00%         PCT  5,40  0,00%         PET  18,10  -2,69%         PFL  3,30  0,00%         PGD  34,80  -6,95%         PGS  32,10  0,00%         POV  9,60  0,00%         PPE  3,20  0,00%         PPS  10,60  0,00%         PSB  4,10  0,00%         PSD  37,70  0,00%         PSI  6,80  0,00%         PSP  8,00  0,00%         PTL  3,20  3,23%         PTT  6,90  0,00%         PVC  21,80  0,00%         PVD  92,50  -2,12%         PVE  8,70  0,00%         PVG  11,60  0,00%         PVI  19,60  0,00%         PVR  3,60  0,00%         PVS  33,80  0,00%         PVT  13,40  -2,19%         PVX  4,50  0,00%         PXI  5,40  5,88%         PXM  1,90  0,00%         PXS  22,20  -2,20%         PXT  3,30  -2,94%         
Cập Nhật Lúc: 25/07/2014 3:01:39 CH
VN-Index 600,14 +2,64 / +0,44%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PCG 8,40 0,00/0,00% 0K
PCT 5,40 0,00/0,00% 0K
PFL 3,30 0,00/0,00% 0K
PGS 32,10 0,00/0,00% 0K
PPE 3,20 0,00/0,00% 0K
Xem Thêm
Liên kết