DPM  29,30  -0,34%         GAS  38,00  0,00%         GSP  14,60  3,55%         NT2  26,30  1,15%         PCG  5,60  0,00%         PCT  10,00  -0,99%         PET  12,60  0,00%         PFL  1,10  0,00%         PGD  35,80  0,00%         PGS  17,90  0,00%         POV  9,00  2,27%         PPE  16,40  0,00%         PPS  9,00  0,00%         PSB  4,40  10,00%         PSD  17,50  0,00%         PSI  7,60  0,00%         PSP  9,70  -3,00%         PTL  2,00  -4,76%         PTT  3,80  5,56%         PVC  13,10  -0,76%         PVD  22,30  -0,89%         PVE  7,00  -1,41%         PVG  7,20  -1,37%         PVI  25,00  0,40%         PVR  3,90  8,33%         PVS  14,50  2,11%         PVT  9,80  2,08%         PVX  2,80  3,70%         PXI  5,10  4,08%         PXM  0,80  0,00%         PXS  10,90  0,00%         PXT  4,40  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 05/02/2016 3:01:20 CH
VN-Index 544,75 +2,60 / +0,48%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 14,50 +0,30/+2,11% 682K
PVX 2,80 +0,10/+3,70% 414K
PVC 13,10 -0,10/-0,76% 231K
PVI 25,00 +0,10/+0,40% 154K
PGS 17,90 0,00/0,00% 95K
Xem Thêm
Liên kết
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
RBOB Gasoline (Nymex) 99,23 -0,04(-0,04%)
Heating Oil (Nymex) 106,35 +0,45(+0,42%)
Brent Crude (ICE) 34,13 +0,07(+0,21%)
WTI Crude Oil (Nymex) 30,97 +0,08(+0,26%)
Natural Gas (Nymex) 2,11 +0,05(+2,23%)
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)