DPM  31,00  0,98%         GAS  63,00  -0,79%         GSP  12,30  -4,65%         NT2  25,70  0,00%         PCG  6,40  0,00%         PCT  8,10  0,00%         PET  16,50  -1,20%         PFL  1,60  6,67%         PGD  28,40  0,00%         PGS  20,20  -0,98%         POV  8,40  0,00%         PPE  8,30  9,21%         PPS  12,30  0,00%         PSB  6,20  1,64%         PSD  49,90  -0,20%         PSI  7,00  0,00%         PSP  10,40  0,00%         PTL  2,00  -4,76%         PTT  3,90  8,33%         PVC  23,50  -2,08%         PVD  53,00  4,95%         PVE  10,20  -2,86%         PVG  9,60  1,05%         PVI  19,00  -0,52%         PVR  3,60  2,86%         PVS  26,00  -1,89%         PVT  11,50  2,68%         PVX  4,40  -2,22%         PXI  8,00  -1,23%         PXM  1,40  0,00%         PXS  20,20  3,59%         PXT  3,90  2,63%         
Cập Nhật Lúc: 22/05/2015 3:01:37 CH
VN-Index 561,82 +9,26 / +1,68%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 4,40 -0,10/-2,22% 1.726K
PVS 26,00 -0,50/-1,89% 814K
PVG 9,60 +0,10/+1,05% 401K
PVC 23,50 -0,50/-2,08% 321K
PFL 1,60 +0,10/+6,67% 298K
Xem Thêm
Liên kết