DPM  32,30  0,94%         GAS  47,60  0,21%         GSP  13,10  0,00%         NT2  27,00  0,75%         PCG  4,60  4,55%         PCT  10,60  0,95%         PET  16,10  -1,23%         PFL  1,30  8,33%         PGD  44,50  1,14%         PGS  20,10  0,50%         POV  8,50  0,00%         PPE  12,50  0,81%         PPS  10,90  7,92%         PSB  6,20  0,00%         PSD  21,80  9,00%         PSI  7,40  0,00%         PSP  9,00  0,00%         PTL  1,80  5,88%         PTT  5,40  0,00%         PVC  21,00  0,48%         PVD  37,30  -0,27%         PVE  9,30  0,00%         PVG  9,20  1,10%         PVI  20,60  1,98%         PVR  3,30  3,12%         PVS  22,20  1,37%         PVT  11,60  1,75%         PVX  3,00  0,00%         PXI  7,00  1,45%         PXM  0,80  0,00%         PXS  16,40  0,61%         PXT  3,50  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 08/10/2015 3:01:09 CH
VN-Index 586,78 +7,21 / +1,24%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 3,00 0,00/0,00% 2.696K
PVS 22,20 +0,30/+1,37% 1.487K
PVC 21,00 +0,10/+0,48% 657K
PVI 20,60 +0,40/+1,98% 189K
PGS 20,10 +0,10/+0,50% 113K
Xem Thêm
Liên kết