DPM  32,30  -0,62%         GAS  43,50  0,00%         GSP  15,90  0,00%         NT2  26,90  -1,47%         PCG  5,00  0,00%         PCT  10,50  -0,94%         PET  15,00  1,35%         PFL  1,40  7,69%         PGD  49,30  1,02%         PGS  18,50  0,00%         POV  9,00  0,00%         PPE  15,00  0,00%         PPS  9,60  0,00%         PSB  5,60  0,00%         PSD  25,00  4,17%         PSI  7,70  0,00%         PSP  9,60  0,00%         PTL  1,90  5,56%         PTT  3,60  -12,20%         PVC  18,00  0,56%         PVD  32,40  -1,52%         PVE  8,70  1,16%         PVG  8,90  -1,11%         PVI  23,40  -2,50%         PVR  3,30  0,00%         PVS  20,40  -0,49%         PVT  10,70  0,00%         PVX  3,50  2,94%         PXI  6,20  1,64%         PXM  0,90  0,00%         PXS  14,20  -0,70%         PXT  3,90  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 26/11/2015 3:01:12 CH
VN-Index 590,40 -5,30 / -0,89%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 3,50 +0,10/+2,94% 8.033K
PVS 20,40 -0,10/-0,49% 903K
PVC 18,00 +0,10/+0,56% 485K
PVI 23,40 -0,60/-2,50% 210K
PGS 18,50 0,00/0,00% 143K
Xem Thêm
Liên kết