DPM  30,90  -3,13%         GAS  111,00  -2,63%         GSP  11,40  -2,56%         NT2  7,70  0,00%         PCG  8,40  0,00%         PCT  5,40  0,00%         PET  17,80  -1,66%         PFL  3,30  0,00%         PGD  36,50  4,89%         PGS  32,10  0,00%         POV  9,60  0,00%         PPE  3,20  0,00%         PPS  10,60  0,00%         PSB  4,10  0,00%         PSD  37,70  0,00%         PSI  6,80  0,00%         PSP  8,00  0,00%         PTL  3,30  3,12%         PTT  6,90  0,00%         PVC  21,80  0,00%         PVD  90,50  -2,16%         PVE  8,70  0,00%         PVG  11,60  0,00%         PVI  19,60  0,00%         PVR  3,60  0,00%         PVS  33,80  0,00%         PVT  12,80  -4,48%         PVX  4,50  0,00%         PXI  5,20  -3,70%         PXM  1,90  0,00%         PXS  21,40  -3,60%         PXT  3,10  -6,06%         
Cập Nhật Lúc: 28/07/2014 3:01:55 CH
VN-Index 589,45 -10,69 / -1,78%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PCG 8,40 0,00/0,00% 0K
PCT 5,40 0,00/0,00% 0K
PFL 3,30 0,00/0,00% 0K
PGS 32,10 0,00/0,00% 0K
PPE 3,20 0,00/0,00% 0K
Xem Thêm
Liên kết