DPM  28,00  -0,71%         GAS  56,50  -0,88%         GSP  14,50  0,69%         NT2  30,60  -0,33%         PCG  7,30  0,00%         PCT  10,50  0,00%         PET  12,40  -1,59%         PFL  1,70  0,00%         PGD  46,90  0,64%         PGS  17,20  -1,15%         POV  7,70  0,00%         PPE  17,30  0,58%         PPS  10,60  -2,75%         PSB  4,00  0,00%         PSD  18,40  -1,08%         PSI  7,50  -6,25%         PSP  11,70  4,46%         PTL  2,40  0,00%         PTT  3,60  0,00%         PVC  13,90  -1,42%         PVD  29,20  -2,01%         PVE  8,20  -1,20%         PVG  7,80  0,00%         PVI  25,00  0,40%         PVR  3,40  -2,86%         PVS  18,10  -1,09%         PVT  12,20  0,00%         PVX  2,50  0,00%         PXI  5,80  1,75%         PXM  0,60  -14,29%         PXS  13,20  -1,49%         PXT  8,00  3,90%         
Cập Nhật Lúc: 27/05/2016 3:01:06 CH
VN-Index 608,11 +3,77 / +0,62%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Heating Oil (Nymex) 149,40 -0,73(-0,49%)
Natural Gas (Nymex) 2,17 +0,02(+0,84%)
RBOB Gasoline (Nymex) 163,19 +1,24(+0,77%)
WTI Crude Oil (Nymex) 49,33 -0,15(-0,30%)
Brent Crude (ICE) 49,32 -0,27(-0,54%)
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 18,10 -0,20/-1,09% 1.167K
PVX 2,50 0,00/0,00% 460K
PGS 17,20 -0,20/-1,15% 334K
PVC 13,90 -0,20/-1,42% 164K
PVI 25,00 +0,10/+0,40% 83K
Xem Thêm
Liên kết