DPM  32,40  0,00%         GAS  109,00  -0,91%         GSP  11,80  -1,67%         NT2  8,50  0,00%         PCG  8,30  -2,35%         PCT  5,70  -5,00%         PET  17,70  0,00%         PFL  4,30  -4,44%         PGD  38,60  -0,26%         PGS  36,00  -0,83%         POV  9,50  0,00%         PPE  4,10  5,13%         PPS  11,90  0,00%         PSB  4,70  0,00%         PSD  48,00  0,00%         PSI  9,10  0,00%         PSP  9,00  0,00%         PTL  3,40  -2,86%         PTT  4,40  10,00%         PVC  18,60  0,54%         PVD  84,00  0,00%         PVE  9,00  0,00%         PVG  14,60  2,10%         PVI  20,10  1,52%         PVR  4,90  -2,00%         PVS  30,10  -0,66%         PVT  13,00  -1,52%         PVX  6,20  -3,12%         PXI  5,20  1,96%         PXM  0,90  12,50%         PXS  21,40  2,88%         PXT  3,90  2,63%         
Cập Nhật Lúc: 11/07/2014 3:01:20 CH
VN-Index 582,77 -2,11 / -0,36%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 6,20 -0,20/-3,12% 4.835K
PVS 30,10 -0,20/-0,66% 3.167K
PGS 36,00 -0,30/-0,83% 1.024K
PFL 4,30 -0,20/-4,44% 417K
PVG 14,60 +0,30/+2,10% 296K
Xem Thêm
Liên kết