DPM  28,50  -2,40%         GAS  62,00  -6,06%         GSP  11,30  -4,24%         NT2  22,40  -2,18%         PCG  6,80  0,00%         PCT  7,20  1,41%         PET  19,00  -3,06%         PFL  3,10  0,00%         PGD  28,50  2,15%         PGS  27,80  0,72%         POV  8,50  0,00%         PPE  8,80  8,64%         PPS  12,50  0,00%         PSB  5,40  -3,57%         PSD  54,00  1,31%         PSI  7,10  0,00%         PSP  11,00  0,00%         PTL  2,40  -4,00%         PTT  3,40  0,00%         PVC  24,60  -2,77%         PVD  42,80  -4,46%         PVE  11,00  -2,65%         PVG  9,10  -1,09%         PVI  17,40  -0,57%         PVR  3,70  0,00%         PVS  27,10  -1,45%         PVT  12,20  -3,94%         PVX  4,90  -3,92%         PXI  8,20  -4,65%         PXM  1,60  0,00%         PXS  18,70  -6,97%         PXT  3,80  -2,56%         
Cập Nhật Lúc: 01/04/2015 3:01:26 CH
VN-Index 538,91 -12,22 / -2,22%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 27,10 -0,40/-1,45% 2.409K
PVX 4,90 -0,20/-3,92% 2.392K
PVC 24,60 -0,70/-2,77% 992K
PGS 27,80 +0,20/+0,72% 382K
PCT 7,20 +0,10/+1,41% 198K
Xem Thêm
Liên kết