DPM  33,70  -0,88%         GAS  120,00  -0,83%         GSP  14,40  6,67%         NT2  9,00  0,00%         PCG  7,60  0,00%         PCT  5,80  0,00%         PET  26,00  0,78%         PFL  3,20  3,23%         PGD  38,60  3,21%         PGS  36,40  0,83%         POV  9,90  0,00%         PPE  3,20  0,00%         PPS  10,50  0,00%         PSB  4,50  7,14%         PSD  52,40  1,75%         PSI  7,00  0,00%         PSP  8,40  0,00%         PTL  4,30  -4,44%         PTT  7,40  0,00%         PVC  29,40  1,38%         PVD  107,00  0,94%         PVE  13,50  3,85%         PVG  13,90  4,51%         PVI  19,70  0,00%         PVR  3,90  8,33%         PVS  37,60  0,53%         PVT  19,60  6,52%         PVX  4,80  2,13%         PXI  11,50  6,48%         PXM  1,70  6,25%         PXS  42,80  7,00%         PXT  7,00  6,06%         
Cập Nhật Lúc: 16/09/2014 3:01:25 CH
VN-Index 627,66 -2,68 / -0,43%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 4,80 +0,10/+2,13% 3.783K
PVS 37,60 +0,20/+0,53% 1.720K
PVG 13,90 +0,60/+4,51% 882K
PVC 29,40 +0,40/+1,38% 577K
PVE 13,50 +0,50/+3,85% 459K
Xem Thêm
Liên kết