DPM  30,50  0,99%         GAS  66,00  2,33%         GSP  13,00  2,36%         NT2  22,40  -2,18%         PCG  6,80  0,00%         PCT  7,20  1,41%         PET  20,20  -0,49%         PFL  3,10  0,00%         PGD  29,50  0,00%         PGS  27,80  0,72%         POV  8,50  0,00%         PPE  8,80  8,64%         PPS  12,50  0,00%         PSB  5,40  -3,57%         PSD  54,00  1,31%         PSI  7,10  0,00%         PSP  11,00  0,00%         PTL  2,40  0,00%         PTT  3,40  0,00%         PVC  24,60  -2,77%         PVD  57,00  1,79%         PVE  11,00  -2,65%         PVG  9,10  -1,09%         PVI  17,40  -0,57%         PVR  3,70  0,00%         PVS  27,10  -1,45%         PVT  12,70  0,00%         PVX  4,90  -3,92%         PXI  8,70  1,16%         PXM  1,60  0,00%         PXS  22,30  3,24%         PXT  3,80  2,70%         
Cập Nhật Lúc: 24/04/2015 3:01:44 CH
VN-Index 565,77 +4,52 / +0,81%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 27,10 -0,40/-1,45% 2.409K
PVX 4,90 -0,20/-3,92% 2.392K
PVC 24,60 -0,70/-2,77% 992K
PGS 27,80 +0,20/+0,72% 382K
PCT 7,20 +0,10/+1,41% 198K
Xem Thêm
Liên kết