DPM  28,55  -0,17%         GAS  69,30  1,17%         GSP  13,40  1,52%         NT2  37,40  1,08%         PCG  4,90  0,00%         PCT  8,80  0,00%         PET  11,80  -5,60%         PFL  1,30  0,00%         PGD  40,95  0,00%         PGS  16,50  0,00%         POV  9,00  0,00%         PPE  11,00  -0,90%         PPS  11,70  5,41%         PSB  3,10  0,00%         PSD  21,00  0,00%         PSI  7,00  -1,41%         PSP  10,30  6,19%         PTL  2,24  6,67%         PTT  4,20  13,51%         PVC  10,10  0,00%         PVD  25,70  2,80%         PVE  7,00  0,00%         PVG  7,60  0,00%         PVI  25,30  0,00%         PVR  2,20  -4,35%         PVS  20,00  2,04%         PVT  14,25  1,79%         PVX  2,40  9,09%         PXI  4,25  0,47%         PXM  0,40  0,00%         PXS  12,80  1,59%         PXT  5,37  -6,93%         
Cập Nhật Lúc: 27/09/2016 3:01:11 CH
VN-Index 684,89 +7,85 / +1,16%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVX 2,40 +0,20/+9,09% 2.686K
PVS 20,00 +0,40/+2,04% 955K
PVC 10,10 0,00/0,00% 265K
PVI 25,30 0,00/0,00% 238K
PGS 16,50 0,00/0,00% 38K
Xem Thêm
Liên kết