DPM  27,60  0,00%         GAS  61,50  0,00%         GSP  13,90  0,00%         NT2  34,00  0,00%         PCG  7,40  0,00%         PCT  10,50  1,94%         PET  13,00  0,00%         PFL  1,90  -5,00%         PGD  46,00  0,00%         PGS  17,60  -1,68%         POV  9,00  0,00%         PPE  16,80  -0,59%         PPS  10,90  0,93%         PSB  4,00  0,00%         PSD  21,10  -0,47%         PSI  8,50  0,00%         PSP  12,50  -3,10%         PTL  2,60  0,00%         PTT  4,10  0,00%         PVC  16,20  1,89%         PVD  32,10  0,00%         PVE  9,10  -3,19%         PVG  7,90  -3,66%         PVI  24,60  -1,20%         PVR  2,70  0,00%         PVS  18,00  -2,70%         PVT  13,20  0,00%         PVX  2,40  0,00%         PXI  5,80  0,00%         PXM  0,50  -16,67%         PXS  13,70  0,00%         PXT  7,00  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 21/06/2016 8:25:31 SA
VN-Index 626,46 0,00 / 0,00%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 18,00 -0,50/-2,70% 4.157K
PVX 2,40 0,00/0,00% 2.079K
PVC 16,20 +0,30/+1,89% 992K
PGS 17,60 -0,30/-1,68% 754K
PVE 9,10 -0,30/-3,19% 165K
Xem Thêm
Liên kết