DPM  31,60  -0,63%         GAS  80,50  1,26%         GSP  12,40  0,00%         NT2  22,40  -2,18%         PCG  6,80  0,00%         PCT  7,20  1,41%         PET  21,90  0,46%         PFL  3,10  0,00%         PGD  29,00  0,00%         PGS  27,80  0,72%         POV  8,50  0,00%         PPE  8,80  8,64%         PPS  12,50  0,00%         PSB  5,40  -3,57%         PSD  54,00  1,31%         PSI  7,10  0,00%         PSP  11,00  0,00%         PTL  2,80  -6,67%         PTT  3,40  0,00%         PVC  24,60  -2,77%         PVD  59,00  1,72%         PVE  11,00  -2,65%         PVG  9,10  -1,09%         PVI  17,40  -0,57%         PVR  3,70  0,00%         PVS  27,10  -1,45%         PVT  14,60  2,10%         PVX  4,90  -3,92%         PXI  8,70  6,10%         PXM  1,60  0,00%         PXS  22,90  6,02%         PXT  4,10  2,50%         
Cập Nhật Lúc: 05/03/2015 3:01:32 CH
VN-Index 596,91 -3,48 / -0,58%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 27,10 -0,40/-1,45% 2.409K
PVX 4,90 -0,20/-3,92% 2.392K
PVC 24,60 -0,70/-2,77% 992K
PGS 27,80 +0,20/+0,72% 382K
PCT 7,20 +0,10/+1,41% 198K
Xem Thêm
Liên kết