DPM  17,50  -4,63%         GAS  113,20  -0,09%         GSP  12,95  0,00%         NT2  27,20  0,00%         PCG  16,90  6,96%         PCT  8,60  0,00%         PET  10,90  -2,24%         PFL  1,00  0,00%         PGD  42,50  -1,16%         PGS  30,90  0,00%         POV  10,10  0,00%         PPE  10,00  0,00%         PPS  8,00  -1,23%         PSB  3,50  0,00%         PSD  15,80  0,00%         PSI  3,40  -8,11%         PSP  5,60  -6,67%         PTL  3,50  0,29%         PTT  3,70  0,00%         PVC  6,20  0,00%         PVD  15,00  -2,28%         PVE  5,90  0,00%         PVG  8,40  -1,18%         PVI  31,50  -1,56%         PVR  1,80  0,00%         PVS  19,30  -3,02%         PVT  18,15  -1,89%         PVX  1,70  0,00%         PXI  2,20  0,00%         PXM  0,30  0,00%         PXS  6,10  0,49%         PXT  2,55  -5,90%         
Cập Nhật Lúc: 24/05/2018 3:09:35 CH
VN-Index 985,92 -3,02 / -0,31%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
Giá năng lượng
Giá Thay đổi
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7)
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 19,30 -0,60/-3,02% 2.157K
PVX 1,70 0,00/0,00% 887K
PVI 31,50 -0,50/-1,56% 124K
PVG 8,40 -0,10/-1,18% 32K
PVC 6,20 0,00/0,00% 29K
Xem Thêm
Liên kết