Hỗ trợ khách hàng
Yahoo Liên hệ qua Yahoo Messenger
Skype Liên hệ qua Skype
Liên kết
 
Quản lý sổ cổ đông
1. Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng cổ phần:
    Khi có nhu cầu chuyển nhượng, từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết), cổ đông mang theo CMND và hồ sơ chuyển nhượng đến Trụ sở hoặc Chi nhánh của PSI làm thủ tục.
    1.1. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:
- 02 Đơn đề nghị chuyển nhượng cổ phần.
- Giấy tờ nhận diện người sở hữu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cổ phần:
+ Đối với cá nhân: Bản sao CMND, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).
+ Đối với tổ chức: Giấy giới thiệu của người làm thủ tục, bản sao giấy ĐKKD, Bản sao Giấy ủy quyền (nếu có), bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật và những người liên quan, các giấy tờ khác để nhận diện người sở hữu. (bản sao ĐKKD có chứng thực trong vòng 01 tháng, các giấy tờ khác có chứng thực trong vòng 06 tháng)
- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng (nếu có).
- Chứng từ nộp phí chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân theo qui định.
    1.2. Phí chuyển nhượng:
        - Phí chuyển nhượng: Áp dụng riêng đối với từng Tổ chức.
        - Phí chuyển nhượng do Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận thanh toán cho PSI.
2. Hướng dẫn thủ tục thực hiện quyền:
    2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:
        Hình thức chi trả:
        • Trả cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông trực tiếp đến PSI, xuất trình CMND và thực hiện theo hướng dẫn của kế toán viên.
            - Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ tức có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thay, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kèm theo bản sao CMND chứng thực của cổ đông. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho đối tượng khác.
            - Trong trường hợp tổ chức nhận cổ tức cho tập thể cán bộ công nhân viên, tổ chức nhận cổ tức cho tập thể cán bộ công nhân viên phải có công văn và danh sách đính kèm gửi cho Tổ chức phát hành, PSI chỉ  thực hiện khi có công văn chấp thuận của Tổ chức phát hành.
    2.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
        Căn cứ vào thông báo của Tổ chức phát hành về ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tỷ lệ chi trả, PSI sẽ tính toán cập nhập tăng thêm cổ phần cho các cổ đông.
    2.3. Thực hiện đăng ký và chuyển quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:
        Cán bộ giao dịch tại Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI có trách nhiệm hướng dẫn cổ đông điền đầy đủ thông tin:
        a. Đơn đăng ký mua thêm cổ phần theo mẫu do Tổ chức phát hành cung cấp.
        b. Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần nếu cổ đông chuyển quyền mua cho người khác.
        c. Nếu cổ đông không trực tiếp đăng ký quyền mua tại Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI có thể đăng ký bằng cách gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến các Chi nhánh và Phòng giao dịch của PSI, hồ sơ bao gồm:
            - Đơn đăng ký mua thêm cổ phần theo mẫu do Tổ chức phát hành cung cấp.
            - Giấy nộp tiền vào Tài khoản do PSI chỉ định.
            - Bản sao CMND.
        Ghi chú:PSI sẽ căn cứ dấu bưu điện để xác định thời hạn đăng ký quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông. PSI không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ bị thất lạc, gửi sau ngày đăng ký quyền mua cuối cùng, trường hợp khách hàng ghi sai thông tin (nhầm số Tài khoản mà PSI cung cấp…).
3. Thay đổi thông tin cổ đông:
3.1 Đối với chứng khoán chưa niêm yết, hồ sơ bao gồm:
        - Đơn đề nghị thay đổi thông tin .
        - CMND bản sao, Quý khách xuất trình CMND gốc để đối chiếu.
        - Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ghi sai thông tin.
        - Biên lai nộp phí theo quy định.
3.2 Đối với chứng khoán đã niêm yết, hồ sơ bao gồm:
        - Đơn đề nghị thay đổi thông tin.
        - CMND bản sao có chứng thực trong vòng 6 tháng.
        - Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ghi sai thông tin.
        - Biên lai nộp phí theo quy định.
    Ghi chú:Đối với các trường hợp thay đổi thông tin về Họ tên, số CMND do sai sót  phải có xác nhận của tổ chức phát hành (Trừ trường hợp sai sót thuộc về phía PSI).