PDC  6,40  0,00%         PFL  0,70  0,00%         PGS  12,80  1,59%         PHH  10,00  0,00%         PSI  2,80  -3,45%         PVA  0,30  0,00%         PVC  5,00  2,04%         PVE  1,20  0,00%         PVG  6,90  0,00%         PVI  30,40  1,33%         PVL  1,20  0,00%         PVR  1,60  0,00%         PVS  10,90  0,93%         PVV  0,50  -16,67%         PVX  0,90  0,00%         DPM  13,70  0,74%         PET  8,50  1,80%         PGD  29,50  2,43%         PTL  4,40  2,33%         PVD  9,09  2,13%         PVF  4,20  0,00%         PVT  9,40  0,00%         PXI  2,80  3,70%         PXM  0,20  0,00%         PXS  4,40  2,80%         PXT  1,27  -0,78%         NT2  20,50  0,00%         PCT  5,10  0,00%         POV  6,00  0,00%         PSB  6,20  6,90%         PSP  4,80  0,00%         PTT  3,90  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  9,10  2,25%         PCG  5,20  0,00%         PPS  7,10  1,43%         PXA  1,80  0,00%         PSG  0,30  0,00%         PPE  6,50  0,00%         CNG  19,00  0,00%         GAS  65,50  3,15%         
Cập Nhật Lúc: 22/09/2020 3:30:02 CH
VN-Index 906,19 -1,75 / -0,19%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 10,90 +0,10/+0,93% 2.393K
PVB 14,40 +0,40/+2,86% 185K
PVC 5,00 +0,10/+2,04% 85K
PVI 30,40 +0,40/+1,33% 10K
PGS 12,80 +0,20/+1,59% 9K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết