PDC  3,30  0,00%         PFL  2,30  -4,17%         PGS  15,30  -0,65%         PHH  8,00  0,00%         PSI  4,40  10,00%         PVA  0,40  0,00%         PVC  6,20  -1,59%         PVE  1,50  0,00%         PVG  7,40  -1,33%         PVI  28,70  -1,03%         PVL  1,10  0,00%         PVR  1,30  0,00%         PVS  14,80  -1,99%         PVV  0,90  0,00%         PVX  1,70  0,00%         DPM  17,50  -1,69%         PET  14,60  3,55%         PGD  26,50  0,00%         PTL  6,54  -0,46%         PVD  11,65  -1,69%         PVF  4,20  0,00%         PVT  14,55  -1,36%         PXI  3,26  4,82%         PXM  0,40  0,00%         PXS  5,68  -1,22%         PXT  1,40  0,00%         NT2  23,30  0,43%         PCT  5,90  -1,67%         POV  5,60  0,00%         PSB  6,10  0,00%         PSP  6,30  1,61%         PTT  3,70  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  9,20  1,10%         PCG  5,30  0,00%         PPS  6,80  0,00%         PXA  1,60  0,00%         PSG  0,40  0,00%         PPE  5,20  0,00%         CNG  19,35  -0,26%         GAS  72,50  -1,36%         
Cập Nhật Lúc: 04/12/2020 3:05:09 CH
VN-Index 1.021,49 +1,69 / +0,17%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 14,80 -0,30/-1,99% 10.838K
PVC 6,20 -0,10/-1,59% 275K
PVB 14,60 -0,50/-3,31% 215K
PGS 15,30 -0,10/-0,65% 36K
PVI 28,70 -0,30/-1,03% 22K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết