PDC  7,10  0,00%         PFL  0,70  0,00%         PGS  16,00  5,96%         PHH  9,60  0,00%         PSI  2,50  8,70%         PVA  0,30  0,00%         PVC  5,30  0,00%         PVE  2,60  0,00%         PVG  6,90  1,47%         PVI  30,50  0,00%         PVL  1,20  0,00%         PVR  1,30  0,00%         PVS  12,60  1,61%         PVV  0,50  0,00%         PVX  0,80  14,29%         DPM  15,30  5,52%         PET  8,80  -3,40%         PGD  31,00  0,32%         PTL  3,40  4,94%         PVD  10,95  1,86%         PVF  4,20  0,00%         PVT  10,60  0,95%         PXI  2,70  -2,17%         PXM  0,20  0,00%         PXS  4,30  0,00%         PXT  1,13  0,00%         NT2  21,00  2,44%         PCT  5,10  0,00%         POV  6,40  -1,54%         PSB  4,20  0,00%         PSP  5,50  1,85%         PTT  6,80  0,00%         PX1  10,00  0,00%         PXL  8,70  2,35%         PCG  5,10  0,00%         PPS  7,10  9,23%         PXA  1,90  0,00%         PSG  0,10  0,00%         PPE  4,60  -9,80%         CNG  20,80  0,24%         GAS  73,70  -0,27%         
Cập Nhật Lúc: 25/05/2020 3:29:57 CH
VN-Index 859,04 +6,30 / +0,74%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 12,60 +0,20/+1,61% 4.784K
PVX 0,80 +0,10/+14,29% 496K
PVB 14,10 +0,30/+2,17% 144K
PVC 5,30 0,00/0,00% 126K
PVI 30,50 0,00/0,00% 17K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết