PDC  3,90  8,33%         PFL  2,80  12,00%         PGS  19,90  -2,93%         PHH  11,00  10,00%         PSI  6,70  9,84%         PVA  0,40  33,33%         PVC  9,10  2,25%         PVE  1,60  14,29%         PVG  8,60  0,00%         PVI  33,10  0,61%         PVL  1,60  0,00%         PVR  1,70  13,33%         PVS  20,50  1,99%         PVV  1,40  7,69%         PVX  2,00  11,11%         DPM  19,30  1,05%         PET  17,40  0,29%         PGD  29,50  2,08%         PTL  6,21  -3,72%         PVD  19,65  4,80%         PVF  4,20  0,00%         PVT  15,05  1,69%         PXI  3,29  0,30%         PXM  0,40  33,33%         PXS  8,72  -0,34%         PXT  1,87  6,86%         NT2  24,95  0,40%         PCT  5,60  0,00%         POV  6,20  0,00%         PSB  7,30  5,80%         PSP  7,40  -1,33%         PTT  4,40  2,33%         PX1  10,00  0,00%         PXL  11,50  -2,54%         PCG  5,00  4,17%         PPS  8,60  -1,15%         PXA  1,80  0,00%         PSG  0,50  25,00%         PPE  5,10  8,51%         CNG  21,50  1,42%         GAS  92,70  0,00%         
Cập Nhật Lúc: 25/05/2021 3:20:00 CH
VN-Index 1.308,58 +10,60 / +0,82%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
 
CP thuộc PVN
Trên sàn:
Mã CK Giá Thay đổi Khối lượng
PVS 20,50 +0,40/+1,99% 11.013K
PVB 19,50 +1,10/+5,98% 1.064K
PVC 9,10 +0,20/+2,25% 578K
PPE 5,10 +0,40/+8,51% 312K
PSD 16,70 +0,60/+3,73% 89K
Xem Thêm
Giá năng lượng
Nhiên liệu Giá Thay đổi
Xem Thêm
Liên kết